دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معرفی / برنامه راهبردی دانشکده