اهداف کلی دانشکده

اهداف کلی:

1-    توسعه زیر ساخت های عمرانی دانشکده با توجه به افزایش تعداد اعضای هیات علمی و دانشجویان

2-    ایجاد انگیزه و ارتقای سطح توانمندی اعضای هیات علمی دربخش های پژوهشی و آموزشی

3-    توسعه پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی Ph.D.

4-    افزایش جذب دانشجویان خارجی

5-    تدوین درسنامه ها و منابع آموزشی به منظور جبران ضعف آموزشی برخی واحدهای درسی

6-    گسترش دوره های آموزشی غیر متمرکز

7-    اصلاح ساختار سازمانی و اداری دانشکده