دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مدیریت پژوهش / واحد پژوهش / اطلاعیه ها و فرآیندهای معاونت تحقیقات و دانشکده