کارشناس امور هیات علمی


خانم زهره محمدی قلعه

کارشناس امور هیات علمی

    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی

 

    تلفن : 34276489-083 و  34266780-083        داخلی  245

 

    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145 

 

     نمابر : 34276493-083