شرایط اخذ واحد پایان نامه 1


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم واحد پایان‌نامه


     قبل از اخذ واحد پایان‌نامه (1) به موارد ذیل دقت فرمائید در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه واحد آموزش و پژوهش نخواهد بود.

  1. جهت اخذ واحد پایان‌نامه (1) گذراندن 140 واحد درسی که به تأیید واحد آموزش رسیده باشد الزامی است.
  2.  کلیه دانشجویان (به استثنای موارد مصوبة شوراهای دانشکده)، می‌بایست در یک     نیمسال موضوع پایان‌نامة خود را ثبت نموده و در نیمسال بعد پروپوزال خود را نگارش نموده و مصوب نمایند.
  3. به منظور ممانعت از حذف واحد پایان‌نامه (1) مقرر گردید پس از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده، در این مرحله دانشجو مجاز به اخذ واحد پایان‌نامه (1) می‌باشد و نمرة پایان‌نامه (1) توسط واحد آموزش از استاد راهنما استعلام گردیده و ثبت می‌گردد. 
  4. رسیدگی به هرگونه مورد خاص باید ابتدا توسط دانشجو بصورت درخواست کتبی به واحد آموزش یا پژوهش ارائه گردد که پس از طرح در شورای مربوطه، نتیجه آن به استحضار دانشجو خواهد رسید.