دانشجویان برتر درسی ورودی های داروسازی

دانشجویان برتر درسی ورودی های داروسازی

ورودی

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

 

ورودی 94 روزانه


زینب نوری خاکی

9415029043

17/34

علی اصغر وروانی

9415029045

17/21

هاشم مرادی

9415029038

16/9

 

ورودی 93 روزانه


مینا رجبیان

9310291013

17/31

حدیث نیک پور

9310291039

16/75

نگین تمسکی

9310291008

16/42

 

ورودی 92 روزانه

محمد رسول خزایی

9210529011

17/02

سارا رضیی

9210529013

16/52

امین حسینی

9210529055

16/25

 

ورودی91

روزانه

مرجان مقدم نیا

9110529042

17/77

سحر فرخی

9110529034

17/43

الهام حسینی

9110529018

17/2

 

ورودی

90روزانه

کاوه برنجیان

9010529010

18/47

صدف نظام اسلامی

 

9010529043

18/08

شمسی السادات فیض آبادی

9010529034

17/81

محمد رضا  طالب

9010529028

17/12

 

 

ورودی

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

 

ورودی92پردیس


مهلا منصوریان

9220984042

17/04

حدیث زر افشانی

9220984020

15/74

یسنا ملک شاهی

9220984040

15/24

 

ورودی93پردیس


محمد عزیزی

9310845017

17/29

محمد فرزند وی

9310845028

16/45

شادی طاهری

9310845029

16/3