دانشجویان برتر درسی ورودی های داروسازی

دانشجویان ورودی 92

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

محمدرسول خزایی

9210529011

16/98

2

امین حسینی

9210529055

16/45

3

منا چرامین

9210529008

16/29

 

دانشجویان ورودی 93

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

حدیث نیک پور

9310291039

17/51

2

نگین تمسکی

9310291008

17/23

3

سید محمد نوابی

9310291036

16/98

 

دانشجویان ورودی 94

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

زینب نوری

9415029043

17/54

2

سارا کدیوریان

9415029034

17/43

3

امین ایران پناه

9415029007

16/6

 

دانشجویان ورودی 95

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

رسول خسروی

9515029013

17/71

2

احمد کرمی

9515029032

17/49

3

فاطمه عافیتی منزه

9515029026

17/18

 

دانشجویان ورودی 96

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

عادل خدری

9615029010

16/9

2

لیلا کوشکی

9615029022

16/77

3

کیانا انبوه گل

9615029004

16/41

 

دانشجویان ورودی 97

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

زانیار مرادی

97105029020

18/34

2

سمانه صدیقی میر عزیزی

97105029015

17/34

3

بهناز عظیمی

97105029017

16/84

 

دانشجویان ورودی 92 پردیس خودگردان، بین الملل

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

مهلا منصوریان

9220984042

16/53

2

فرنیا قنبرویسی

9220984036

16/53

 

دانشجویان ورودی 93 پردیس خودگردان، بین الملل

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

محمد عزیزی

9310845017

16/83

2

محمد فرزندوی

9310845028

16/86

3

شادی طاهری

9310845029

16/03

 

دانشجویان ورودی 94 پردیس خودگردان، بین الملل

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

سارا نظری

9429084027

17/16

2

یحیی مرادی

9429084024

16/89

3

سپهر دادستان

9429084014

16/53

 

دانشجویان ورودی 96 پردیس خودگردان، بین الملل

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

متین بدربانی

9619084004

16/43

2

محسن صادقی

9619084012

16/38

3

سیده محدثه موسوی

9619084018

16/27

 

 

دانشجویان ورودی 97 پردیس خودگردان، بین الملل

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

ده رون ولی محمد

97198406

17/67

  


تاریخ بروزرسانی : ۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۴۱