خانم مهنوش خورشیدی
 
 
مسئول اداره آموزش


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ آبان ۱۴۰۰ ۱۵:۰۹

   
آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و     34266780-083        داخلی 217 
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083