سرپرست اداره آموزش

نام و نام خانوادگی : دکتر ساناز کیانی پور

سمت : سرپرست اداره آموزش

مدرک تحصیلی :
دکتری داروسازی

آدرس پست الکترونیکی:

sanazkianipour@yahoo.com

دکتر کیانی پور

تاریخ بروزرسانی : ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ۱۳:۲۲

   
آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و     34266780-083        داخلی 217 
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083