مدیریت

 

                                                            دکتر فرهاد فرنودی


   آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی

 

    تلفن : 34276489-083 و  34266780-083        داخلی  251

 

    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145 

 
     نمابر : 
34276493-083