آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و     34266780-083    
 
    کد پستی  : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083

شماره تماس واحدهای زیرمجموعه دانشکده داروسازی


لیست تلفن های دانشکده-1

تاریخ بروزرسانی : ۲۶ دی ۱۴۰۲ ۱۴:۰۶