دانشجویان استعداد درخشان در سال 1402-
1401

ردیف

نام و نام خانوادگی

معدل کل

شماره دانشجویی

توضیحات

1

زانیار مرادی

17/90

971050290020

5/2 درصد برتر آزمون جامع و ده درصد برتر ورودی 97

2

محدثه یلوه

17/84

981299009

یک درصد برتر ورودی 98

3

بیتا حجت شمامی

18/18

140012910012

یک درصد برتر ورودی 1400

4

محمود یاری میانه

18/37

14011291041

یک درصد برتر ورودی 1401
تاریخ بروزرسانی : ۱۰ مهر ۱۴۰۲ ۱۴:۵۶