دانشجویان استعداد درخشان دانشکده داروسازی

ردیف

نام و نام خانوادگی

معدل کل

علت معرفی بعنوان استعداد درخشان

 1

 مریم همتی

 16/64

 2/5% پذیرفته شدگان برتر کشوری در آزمون جامع علوم پایه داروسازی

( شهریور88 )

 2

 ماریه رضایی

 17/42

 1% برتر هر رشته در هر ورودی در پایان سال تحصیلی91-90

 3

 مهدی راه پیما

 17/76

 1% برتر هر رشته در هر ورودی در پایان سال تحصیلی91-90

 4

 حمید روحانی

 17/61

 1% برتر هر رشته در هر ورودی در پایان سال تحصیلی91-90

2% پذیرفته شدگان برتر کشوری در آزمون جامع علوم پایه داروسازی

( شهریور91 )

 5

 سید آرش حقیقی

 16/91

 2/5% پذیرفته شدگان برتر کشوری در آزمون جامع علوم پایه داروسازی

( شهریور91 )

 6

 کاوه برنجیان

 18/29

 1% برتر هر رشته در هر ورودی در پایان سال تحصیلی91-90


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ آذر ۱۳۹۱ ۰۹:۲۱