معرفی معاونت بین الملل

دکتر مهسا راسخیان

 

عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی و زیست فناوری دارویی

 مرتبه علمی : استادیار

 رشته تحصیلی بیوتکنولوژی دارویی

 درجه تحصیلی : Pharm.D, Ph.D 

 تلفن : 4266780 و 4276489 -0833   داخلی 293

 نمابر: 4276493-0833

پست الکترونیکی :

mahsarasekhian@gmail.com 

 آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی

کد پستی : 6734667149 

صندوق پستی: 1673-67145

 

        
دکتر راسخیان

       

        link CV