دکتر محمدحسین فرزایی
       عضو هیأت علمی گروه داروشناسی، سم شناسی و خدمات دارویی

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی :سم شناسی
درجه تحصیلی :
Ph.D

  فرزایی


تاریخ بروزرسانی : ۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۵۲
   آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و     34266780-083     داخلی : 227
 
    کد پستی  : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083

آدرس پست الکترونیک
:
mh_farzaei@kums.ac.ir