آیین نامه ها

 
 آیین نامه ی نحوه ی نگارش و تدوین پایان نامه  

 آیین نامه انضباطی جهت دفاع پایان نامه دانشجویان داروسازی کرمانشاه
آیین نامه انضباطی جهت دفاع پایان نامه داشجویان دراوسازی کرمانشاه
 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۵