آیین نامه ها

 
 آیین نامه ی نحوه ی نگارش و تدوین پایان نامه
 آیین نامه انضباطی جهت دفاع پایان نامه دانشجویان داروسازی
آیین نامه انضباطی جهت دفاع پایان نامه داشجویان دراوسازی کرمانشاه
 آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته 
 آیین نامه آموزشی دوره دکتر تخصصی
 آیین نامه آموزشی دوره دکتر تخصصی
 آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ویژه دانشجویان ورودی  مهر 98 به بعد
 آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ویژه دانشجویان ورودی مهر 98 به بعد
 

 


تاریخ بروزرسانی : ۴ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۴۲