آیین نامه ها

 
 آیین نامه نحوه ی نگارش و تدوین پایان نامه دکتری عمومی
آیین نامه نحوه ی نگارش و تدوین پایان نامه دکتری عمومی - Copy
 آیین نامه نحوه ی نگارش و تدوین پایان نامه دکتری تخصصی
آیین نامه نحوه ی نگارش و تدوین پایان نامه دکتری تخصصی
 آیین نامه نحوه ی نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد
آیین نامه نحوه ی نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد - Copy - Copy 
 آیین نامه پایان نامه داروسازی - وزارت
آیین نامه واحد پایان نامه - وزارت - 990824 
 آیین نامه انضباطی جهت دفاع پایان نامه دانشجویان داروسازی
آیین نامه انضباطی جهت دفاع پایان نامه داشجویان دراوسازی کرمانشاه
 آیین نامه نحوه نگارش پروپوزال 
آیین نامه نحوه نگارش پروپوزال 99 
 آیین نامه انتخاب استاد راهنما
آیین نامه انتخاب استاد راهنما جدید 99 
 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ ۱۲:۱۵