دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مدیریت پژوهش / واحد پژوهش / اطلاعیه ها و فرآیندهای معاونت تحقیقات و دانشکده / اطلاع رسانی شیوه نامه شرکت دانشجویان در کنفرانس های داخلی و خارجی