هدف

ارتقاء سطح آموزش و رشد و تقویت توانمندی های اعضاء هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان در جهت گسترش کیفیت آموزش و تدریس اثربخش

فعالیتهای مورد انتظار

 • مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و ارائه بازخورد به این مرکز
 • نیاز سنجی سالیانه اعضاء هیئت علمی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز
 • تحلیل نیاز سنجی ها و تعیین اولویت های آموزشی
 • اطلاع رسانی به موقع به اعضا هیات علمی جهت شرکت در کارگاه ها
 • جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های برنامه ریزی شده
 • همکاری با EDCدرتدوین برنامه عملیاتی سالیانه وبه روز رسانی صفحه کمیته مربوطه در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده
 • توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی و گسترش روش ها ی بهینه و نوین آموزش
 • اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان
 • ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

شرح وظایف

 • مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی و برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه اساتید
 • مشارکت با اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی در اجرای نیاز سنجی کارگاه های اموزشی ویژه اساتید
 • جذب مشارکت اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی در برگزاری کارگاه های آموزشی داخل دانشکده ویژه اساتید
 • برنامه های آموزشی متنوع در جهت ارتقای سلامت فیزیکی، ارتقای کیفی سبک زندگی، و انگیزشی ویژه اساتید داخل دانشکده
 • جذب مشارکت اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی جهت انتقال تجربیات آموزشی
 • اطلاع رسانی به اعضای هیات علمی جهت شرکت در کارگاهها
 • اطلاع رسانی اعضای هیات علمی از منابع اموزشی جدید و مورد نیاز
 • همکاری در به روز رسانی صفحه کمیته مربوطه در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده

اعضای کارگروه

      مسئول کمیته :

                  دکتر امید تولایی

      اعضا کمیته :

         دکتر الهام ارکان
        دکتر سمیرا جعفری
        دکتر هادی ادیبی
        دکتر محمد طاهر بهرامی
        دکتر فرود شهبازی
        دکتر رضا تحویلیان
        دکتر محسن شهلایی
        دکتر محمدحسین فرزایی

دکتر مهسا راسخیان
دکتر حسن ملکی
دکتر لیدا شجاعی
دکتر مهدی جایمند
دکتر شهلا میرزایی
دکتر بهرنگ شیری
دکتر امین نوروزی

زمان برگزاری جلسات کارگروه

 

 

ردیف

ماه

روز

تاریخ

ساعت

1

شهریور

سه شنبه

1401/6/15

14-12:30

2

مهر

سه شنبه

1401/7/12

14-12:30

3

آبان

سه شنبه

1401/8/10

14-12:30

4

آذر

سه شنبه

1401/9/8

14-12:30

5

دی

سه شنبه

1401/10/13

14-12:30

6

بهمن

سه شنبه

1401/11/11

14-12:30

7

اسفند

سه شنبه

1401/12/9

14-12:30