دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / معاونت آموزشی / اداره آموزش / برنامه درسی مدون دکتری حرفه ای داروسازی