هدف

هدف این کمیته ارتقای روشهای آموزش اثربخش و پالایش نتایج آموزش در عمل و به معنای دیگر در محیط تئوری و بالینی آموزشی میباشد.

فعالیتهای مورد انتظار

 • برگزاری جلسات منظم به منظور بررسی طرحهای پژوهشی در کمیته پژوهش در آموزش
 • بررسی، تهیه و اعالم فهرست نیازهای پژوهشی و اولویت بندی طرح های پژوهشی در حوزه آموزش
 • هدایت و تشویق اعضای هیئت علمی جهت انجام طرحهای پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی
 • هدایت تحقیقات دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی
 • تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی
 • اطلاع رسانی در زمینه سایت ها و ارتباطات آموزشی
 • ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه ،جمع آوری و ارسال طرح های تحقیقاتی در زمینه آموزش جهت تصویب و کارشناسی
 • مشاوره، مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرحهای پژوهش در آموزش
 • مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی
 • ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

شرح وظایف

 • مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی و برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه اساتید
 • مشارکت با اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی در اجرای نیاز سنجی کارگاه های اموزشی ویژه اساتید
 • جذب مشارکت اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی در برگزاری کارگاه های آموزشی داخل دانشکده ویژه اساتید
 • برنامه های آموزشی متنوع در جهت ارتقای سلامت فیزیکی، ارتقای کیفی سبک زندگی، و انگیزشی ویژه اساتید داخل دانشکده
 • جذب مشارکت اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی جهت انتقال تجربیات آموزشی
 • اطلاع رسانی به اعضای هیات علمی جهت شرکت در کارگاهها
 • اطلاع رسانی اعضای هیات علمی از منابع اموزشی جدید و مورد نیاز
 • همکاری در به روز رسانی صفحه کمیته مربوطه در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده

اعضای کارگروه

     مسئول کمیته :

            دکتر سهیلا محمدی

      اعضا کمیته :

          دکتر مسعود مدرسی
         دکتر شهلا میرزایی
         دکتر امید تولایی
         دکتر امیر کیانی
         دکتر حسین درخشان خواه
         دکتر هادی ادیبی
         دکتر فرانک آغاز

دکتر محمدحسین فرزایی
دکتر ژیلا ایزدی
دکتر لیلا حسین زاده
دکتر سجاد مرادی
دکتر مهسا راسخیان
دکترمحمدطاهر بهرامی
دکتر مهدیه افتخاری

زمان برگزاری جلسات کارگروه

 

ردیف

ماه

روز

تاریخ

ساعت

1

شهریور

چهارشنبه

1401/6/16

14-12:30

2

مهر

چهارشنبه

1401/7/20

14-12:30

3

آبان

چهارشنبه

1401/8/11

14-12:30

4

آذر

چهارشنبه

1401/9/9

14-12:30

5

دی

چهارشنبه

1401/10/14

14-12:30

6

بهمن

چهارشنبه

1401/11/12

14-12:30

7

اسفند

چهارشنبه

1401/12/10

14-12:30

طبق تقویم 1401/7/13تعطیل رسمی بوده و جلسه هفته آینده آن در تاریخ 1401/7/20برگزار میگردد.

فرم های مربوطه


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ دی ۱۴۰۱ ۱۲:۱۴