کارشناسان اداره آموزش

 

کارشناسان اداره آموزش

        ساندرا صادقی

        مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت برنامه ریزی آموزشی

        دکتر تارا پرتویی

        مدرک تحصیلی : دکتری حرفه ای داروسازی

        زهره محمدی

        مدرک تحصیلی : لیسانس اطلاع رسانی پزشکی

        رؤیا فرنودی

        مدرک تحصیلی : لیسانس فناوری اطلاعات سلامت   
آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و     34266780-083        داخلی 245
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083