هدف

ارتقای نظام آموزشی ازطریق ارزشیابی تمام عناصراین نظام اعم درونداد، فرآیند و برون داد و ارتقای کمیت و کیفیت اجرای برنامه های آموزشی، پژوهشى و عرضه خدمات تخصصى به جامعه

فعالیتهای مورد انتظار

 • همکاری با EDC برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سوالات آزمونها در دانشکده ها (هماهنگی با اساتید جهت ارسال به موقع اصل سوالات آزمون و پاسخنامه های دانشجویان و کلید پاسخنامه)
 • مشارکت و همکاری به منظور اصلاح و تدوین فرمهای نظرسنجی از دانشجو، مدیران گروه ، همکاران ، و خود ارزیابی
 • مشارکت در تدوین فرمهای ارزشیابی با توجه به نظر اساتید عضو کمیته ارزشیابی
 • انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای ارزشیابی برنامه های آموزشی و سنجش پیشرفت تحصیلی
 • تشکیل سیستم ارزشیابی مستمر گروههای آموزشی و کنترل و پایش عملکرد این سیستم
 • ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان (شاخص های ارزشیابی مناسب توانایی ها،عملکرد ،مهارت ها ،بررسی مشکلات تحصیلی ،افت تحصیلی،موفقیت تحصیلی و...)
 • تهیه بانک اطلاعات ارزشیابی(سیستم آموزشی و اطلاعات مربوط به فضا ،امکانات ،تجهیزات ،تسهیلات و فعالیت های آموزشی ،اجرایی و پژوهشی، شاخص های آموزشی و تخصصی دانشکده ،بالین ،درمانگاه ،بیمارستان)
 • مشارکت ، همکاری و پیگیری انجام ارزشیابی درونی گروههای آموزشی با نظارت EDC
 • همکاری در اجرا در جهت بهبود روند ارزیابی بیرونی در گروهها با نظارت EDC
 • گزارش شاخص های آموزشی دانشکده ،بیمارستان و ارائه راهبرد های رفع نواقص احتمالی
 • نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون)
 • پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی
 • بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون و دانشجویان)
 • تهیه بانک اطلاعاتی رزومه اساتید و به روز نمودن آنها در پایان هر ترم تحصیلی
 • ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان
 • مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی
 • ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان و ارسال برگه های ارزشیابی به مرکز توسعه
 • اطلاع رسانی به اعضاء هیات علمی در مورد آئین نامه های اداری، ارتقاء و ترفیع سالیانه
 • تعیین اهداف کوتاه مدت در راستای فعالیتهای فوق الذکر و تدوین برنامه عملیاتی سالانه در راستای این اهداف با همکاری EDC
  ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

شرح وظایف

 • همکاری با EDC برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سوالات آزمون ها در دانشکده
 • مشارکت، همکاری و پیگیری انجام ارزشیابی های درون گروهی با نظارت EDC
 • پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم
 • بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی

اعضای کارگروه

      مسئول کمیته :

                  دکتر مهدیه افتخاری

      اعضا کمیته :

         دکتر فرود شهبازی 
        دکتر بهرنگ شیری
        دکتر سهیلا محمدی
        دکتر سجاد فخری
        دکتر علیرضا لطف آبادی
        دکتر حسین درخشان خواه
        دکتر مسعود مدرسی 
        دکتر سعید عباسی ملکی

دکتر محسن شهلایی
دکتر لیلا بهبود
دکتر آرام رضایی
دکتر امید تولایی
دکتر علیرضا علی آبادی
دکتر لیدا شجاعی
دکتر سامان زرتاب

زمان برگزاری جلسات کارگروه

 

 

ردیف

ماه

روز

تاریخ

ساعت

1

شهریور

یکشنبه

1401/6/13

14-12:30

2

مهر

یکشنبه

1401/7/10

14-12:30

3

آبان

یکشنبه

1401/8/8

14-12:30

4

آذر

یکشنبه

1401/9/6

14-12:30

5

دی

یکشنبه

1401/10/11

14-12:30

6

بهمن

یکشنبه

1401/11/9

14-12:30

7

اسفند

یکشنبه

1401/12/7

14-12:30