روسای پیشین دانشکده داروسازی


Dr.Bahrami

دکتر غلامرضا بهرامی از سال 1382 لغایت 1388/06/15

 
 دکتر بابک غلامین  

دکتر بابک غلامین از تاریخ  1388/06/17 لغایت 1390/01/23

 دکتر قباد محمدی  

دکتر قباد محمدی از تاریخ  1390/01/24 لغایت 1391/05/02

 

dr.Mojarrab

  دکتر مهدی مجرب از تاریخ  1391/05/03 تا 1396/7/29

Dr.Shokoohinia


   دکتر یلدا شکوهی نیا از تاریخ 1396/7/30 تا 97/12/25

Dr.Aliabadi


 دکتر علیرضا علی آبادی از تاریخ 1397/12/25 تا 1401/4/18

Dr.Fakhri   دکتر سجاد فخری از تاریخ 1401/4/18 تا کنون

تاریخ بروزرسانی : ۱۸ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۱۵