تاریخ امتحانات پایانترم رشته فارماکوگنوزی مقطع دکتری تخصصی (ورودی 97)

ردیف

موضوع آزمون

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

1

مباحث ویژه در فارماکوگنوزی

98/10/22

10/30 تا30/ 12 

2

شیمی گیاهی پیشرفته

98/10/29

10/30 تا30/ 12 

3

روش های تجزیه دستگاهی پیشرفته

98/11/5

10/30 تا30/ 12 

 

 

تاریخ امتحانات پایانترم رشته نانوفناوری پزشکی مقطع کارشناسی ارشد (ورودی 97و98)

ردیف

موضوع آزمون

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

1

نانوبیومدیسین2*

98/11/1

10/30 تا30/ 12 

2

ایمنی نانوفناوری*

98/11/5

10/30 تا30/ 12 

3

مبانی کسب و کار در نانوفناوری*

98/11/8

10/30 تا 30/ 12 

4

زیست شناسی سلولی و ملکولی

98/10/21

8/30 تا30/ 10

5

مقدمه ای بر نانوتکنولوژی

98/10/24

8/30 تا30/ 10

6

شیمی عمومی

98/10/28

8/30 تا30/ 10

7

شیمی تجزیه دستگاهی

98/11/1

8/30 تا30/ 10

8

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

98/11/3

8/30 تا30/ 10

9

سیستم های دارورسانی

98/11/5

8/30 تا30/ 10

10

پلیمر

98/11/8

8/30 تا30/ 10

11

آمارزیستی پیشرفته

98/11/10

8/30 تا30/ 10

*ورودی97

 

تاریخ امتحانات پایانترم رشته زیست فناوری دارویی مقطع دکتر تخصصی (ورودی 97)

ردیف

موضوع آزمون

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

1

زیست مواد دارویی2

98/11/8

10/30 تا30/ 12 

2

تکنیک های پیشرفته سلولی و مولکولی

98/10/28

10/30 تا30/ 12 

3

اصول استانداردسازی و ایمنی زیست مواد

98/10/18

10/30 تا30/ 12 

4

شیمی پپتید و پروتئین

98/10/22

10/30 تا30/ 12