برنامه پایان ترم رشته های تحصیلات تکمیلی

ساعت برگزاری آزمون: 12/30 الی 10/30

مکان برگزاری : کلاس شماره 8

ردیف

تاریخ

درس

مراقب

1

شنبه 99/3/24

نانومواد و نانوساختارها

جوامع گیاهی و مسائل اکولوژیکی ایران

دکتر فرخی

2

سه شنبه 99/3/27

اقتصاد و بازار مواد اولیه و داروهای  طبیعی

ابزار شناسی و روشهای آنالیز نانوساختارها

کنترل داروهای گیاهی و داروهای طبیعی

دکتر فرخی

3

شنبه 99/3/31

نانوبیوتکنولوژی

بیوشیمی گیاهی

دکتر فرخی

4

سه شنبه 99/4/3

مدلسازی در مقیاس نانو

استخراج ، جداسازی و شناسایی مواد طبیعی (عملی)

دکتر فرخی

5

شنبه 99/4/7

نانوبیومدیسین (1)

فیتوتراپی و اطلاعات داروهای گیاهی و طبیعی

دکتر فرخی

6

سه شنبه 99/4/10

روشهای ساخت نانو ساختارها

استخراج ، جداسازی و شناسایی مواد طبیعی (نظری)

دکتر فرخی