مهندس کمیل صدرجوادی

سمت : رئیس اداره امور عمومی

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی

شرح وظایف :

  • نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
  • صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
  • سازماندهی فعالیتهای مربوطه وتقسیم کاروتعیین وظایف وحدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
  • تعیین خط مشی و نظارت برحسن اجرای آن
  • صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط
  • نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط
  • شرکت در کمیسیونها ، سمینارها و جلسات مختلف وتهیه گزارش لازم جهت استحضار مقام مافوق

 

 Mr.javadi 


  
آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی

 تلفن : 34276483-08

 کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145 
    نمابر : 34276493-083