نام و نام خانوادگی : معصومه نصرتی
   سمت :
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
   مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

Masoumeh Nosrati

 

   نام و نام خانوادگی : محمدجواد جعفری
   سمت :
کارشناس رایانه
   مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

Jafari  

آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی

 تلفن : 34276486-083   داخلی : 218

 کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145 
    نمابر : 34276493-083