مهندس سعید محمدی

معاون اداری و مالی

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت اجرایی
گرایش :
استراتژیک
 saeid mohamadi
  شرح وظایف :

 • برنامه ریزی، نظارت و اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود و توسعه و بکارگیری صحیح منابع انسانی، مالی، اطلاعاتی و فیزیکی وزارت
 • نظارت بر امور مربوط به تهیه و تنظیم بودجه جاری وزارتخانه
 • سیاستگذاری در امور مربوط به امور اداری، استخدامی، بودجه و تشکیلات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته
 • نظارت بر امور مربوط به تهیه و تنظیم موافقت‌نامه‌های لازم پس ازتصویب و ابلاغ بودجه کل کشور براساس فعالیت‌ها و برنامه‌ها
 • نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات در قالب برنامه‌ها و فعالیت‌های مصوب و قوانین و مقررات مربوط
 • نظارت بر انجام امور مربوط به تنظیم پیشنهاد اصلاح بودجه وزارتخانه
 • هماهنگی در تنظیم بودجه دانشگاه‌ها و وزارت
 • تهیه و تدوین شاخص‌های تنظیم بودجه و تشکیلات وزارت، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته
 • نظارت بر امور مربوط به بررسی و تهیه و تنظیم نمودار سازمانی، شرح وظایف و سازمان تفضیلی وزارتخانه
 • مطالعه سیستمها و روش‌های انجام کارو ارائه سیستم‌ها و روش‌های مطلوب
 • نظارت بر اجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل و شرکت در جلسات کمیته اجرایی طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل
 • نظارت بر اجرای برنامه‌های کارآموزی کارکنان وزارتخانه و طرح‌های آموزش قبل و ضمن خدمت
 • نظارت بر امور مربوط به بررسی طرح‌های حاصل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از نظر کالبدی
 • کنترل طرح‌های تهیه شده توسط مهندسین مشاور
 • هدایت و راهنمایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در جهت انتخاب مشاور و پیمانکار با توجه به گزارش عملکرد آنان در امر فضاهای آموزشی و اطلاعات جمع آوری شده از عملکرد پیمانکاران
 • ارائه راه حل مناسب جهت حل اختلاف بوجود آمده بین پیمانکاران با دستگاه‌های اجرایی وابسته به وزارتخانه
 • کنترل امور مربوط به جمع آوری اطلاعات اعتباری طرح‌های عمرانی دانشگاه‌ها و پیگیری امور مربوط به تأمین کمبود اعتبار و تنظیم اعتبارات عمرانی دانشگاه‌ها در هر سال
 • تهیه و تنظیم طرح‌های عمرانی وزارت و تعیین اولویت در جهت اجرای طرح‌ها براساس بودجه تعیین شده
 • اجرای طرح‌های عمرانی که براساس قانون بودجه، اعتبارات آن متمرکز بوده و مجری آنها وزارتخانه می‌باشد
 • کنترل امور مربوط به تهیه و تنظیم استانداردهای فضاهای آموزشی و کمک آموزشی و تهیه نقشه‌های تیپ
 • سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری اطلاعات وزارت
 • نظارت بر امور فناوری اطلاعات وزارت
 • نظارت بر امور مربوط به طراحی، پیاده‌سازی و نگهداری شبکه‌های رایانه‌ای مورد نیاز وزارت و ارتباط آنها با شبکه‌های رایانه‌ای سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
 • برنامه‌ریزی به منظور اجرای مصوبات شورای تحول اداری و نظارت بر انجام امور مربوط به ابلاغ مصوبات شورای مذکور
 • برنامه‌ریزی به منظور اجرای مصوبات، کمیته تحول اداری و بهره‌وری وزارت و نظارت بر انجام امور مربوط به ابلاغ مصوبات کمیته مذکور
 • نظارت بر ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه تحول اداری و بهره‌وری
 • نظارت بر انجام امور مربوط به پیشنهادهای واصله از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در مورد بهره‌وری و تحول اداری
 • سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد کمیته بهره‌وری و شورای تحول اداری و بهره‌وری
 • نظارت بر ارائه طرح‌ها و برنامه‌های خاص اصلاحات اداری در چارچوب سیاست‌ها و خطی مشی‌های ابلاغی ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری
 • نظارت بر ارائه طرح‌ها و برنامه‌های خاص اصلاحات اداری در چارچوب سیاست‌ها و خط مشی‌های ابلاغی ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری
 • نظارت بر انعکاس نظرات و پیشنهادات اصولی و اصلاحی کمیسیون‌های بهره‌وری و تحول اداری به ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری، سازمان بهره‌وری و سایر مراجع ذیربط
 • پیشنهاد سیاست‌ها، خط مشی‌ها و راهبردهای تحول اداری به ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری
 • پیشنهاد سیاست‌ها، خط مشی‌ها و راهبردهای بهره‌وری به سازمان ملی بهره‌وری
 • هدایت و هماهنگی کمیسیون‌های بهره‌وری و تحول اداری
 • انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق

  
آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی

 تلفن : 34276486-083

 کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145 
    نمابر : 34276493-083