مهندس سعید محمدی

معاون اداری و مالی

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت اجرایی
گرایش :
استراتژیک
سعید محمدی
  شرح وظایف :

 • همکاری با رئیس دانشکده در اجرای وظایف مربوط به دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مالی و کارگزینی
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیت های واحدهای مربوطه به منظور دستیابی به اهداف دانشکده
 • ارائه برنامه بودجه ای دانشکده به رئیس دانشکده و پیگیری تامین منابع مالی مربوطه
 • ایجاد فرآیند برنامه ریزی کارشناسی و نظارت بر پرداخت های مالی در دانشکده
 • برنامه ریزی و انجام فرآیندهای لازم چهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز
 • برنامه ریزی و انجام فرآیندهای لازم به منظور انجام ارزشیابی مداوم کارکنان
 • تهیه و تنظیم بانک اطلاعات پرسنلی در مرکز به منظور برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تلاش برای ارتقاء سرمایه انسانی از طریق آموزش های لازم
 • اجرای کلیه مصوبات، مقررات و آئین نامه های ابلاغی از سوی حوزه ستاد دانشگاه و رئیس دانشکده و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • اجرای آئین نامه ها و دستور العمل ها ودستور جلسات مرتبط با حوزه معاونت
 • ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشکده در خصوص وظایف مربوط به واحد های تحت نظر
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشکده

 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها

 • برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویتهای دانشکده

 • همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های مرکز

 • نظارت بر اجرای قوانین و مقررات عمرانی، اداری، مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی ابلاغی از حوزه ستاد دانشگاه و رئیس دانشکده در کلیه واحد ها

 • تهیه برنامه نیاز سنجی آموزشی کارکنان مرکز منطبق بر دستور العمل ها و همسو و هماهنگ با سیاستهای ابلاغی حوزه ستاد در دانشکده

 • ارائه گزارش دوره ای از هزینه کرد اعتبارات ابلاغی به رئیس دانشکده

 • اجرای مقررات و نظارت در خصوص نیازهای تدارکاتی و پشتیبانی دانشکده

 • بررسی و اعلام نیازهای فضاهای فیزیکی مورد نیاز مرکزبه رئیس دانشکده
 • اجراء و نظارت بر نگهداری ، تعمیر ساختمانها ، وسایط نقلیه دانشکده
 • نظارت بر عقد کلیه قرارداد های مرتبط با مرکز با هماهنگی حوزه ستاد دانشگاه
 • بررسی شرایط احراز مشاغل پرسنل از لحاظ نوع فعالیت و پست محوله با هماهنگی و نظارت حوزه ستاد دانشگاه
 • انطباق و اجرای کلیه آئین نامه ها و بخشنامه های استخدامی صادره از سوی حوزه ستاد با کلیه درخواستهای استخدامی در جهت یکپارچی نظام استخدامی
 • اجرای کلیه قوانین و مقررات ، آئین نامه ها و دستور العمل های انضباطی و رسیدگی به تخلفات مطابق دستورالعمل مربوط و مقررات موضوعی
 • اتخاذ تمهیدات لازم جهت تامین سوخت، آب و برق، حفظ وسایل، تجهیزات تاسیساتی ،حرارتی ، ارتباطی و ملزومات اداری
 • نظارت و اتخاذ تدابیر لازم به منظور بهبود وضعیت رفاهی کارکنان
 • انجام امور مربوط به حقوق و مزایا، دستمزد کارکنان و اعضای هیات علمی و مدرسین هماهنگ با حوزه ستاد دانشگاه
 • نظارت بر تنظیم، نگهداری و رسیدگی به حسابهای مرکز بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی از حوزه ستاد دانشگاه
 • نظارت بر هزینه کرد اعتبارات اعم از جاری وعمرانی مرکز و ارائه گزارشات لازم به رئیس دانشکده
 • نظارت و کنترل بر ایجاد منابع درآمدی مرکز  
 • تلاش در ایجاد منابع درآمدهای جدید برای مرکز
 • انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق

  
آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی

 تلفن : 34276486-083

 کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145 
    نمابر : 34276493-083