مسئول حسابداری

 

 

  

 

 

نام و نام خانوادگی : مریم چقایی

 سمت : مسئول حسابداری

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت بازرگانی

مریم چقایی   

شرح وظایف :

  • ثبت اقدام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه معین اعتبارات و تعهدات و دفتر کل
  •  تهیه و تنظیم لیست حقوقی واعلامیه بانکی، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوط به منظور رفع اختلاف
  •  رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظیر رعایت و اجرایی قوانین و مقررات مالی
  •  انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سر فصل حساب تهیه تراز عملیات ،تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاء آنها
  •  راهنمایی و کنترل کار حسابداران وتقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحسابهای تنظیم شده
  •  تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرمهای محاسباتی گزارش های لازم بودجه تفصیلی
  •  رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری
  •  نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای، جریان امور واحدها و یا واحدهای تحت سرپرستی، اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمائی های لازم به منظور بالابردن سطح معلومات کارکنان واحد یا واحدهای تابعه در جهت بهبود امور جاری
  • همکاری در تهیه نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، طرح تصویب نامه ها
  •  مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها