مدیریت گروه

   دکتر فرود شهبازی
 
   عضو هیات علمی گروه داروسازی بالینی

 
    رشته تحصیلی داروسازی بالینی
 
     تلفن : 4266780 و 4276489 -0833   داخلی : 300
 
    نمابر: 4276493-0833
  
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
     کد پستی : 6734667149  صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :  

foroud08@gmail.com

 

dr.Shahbazi
 

 

  

 
 

Dr.Froud Shahbazi  

CV