مرضیه مرامی
 
    مرتبه علمی :کارشناسی ارشد - گیاه پزشکی 

    تلفن : 4266780 و 4276489 -0833       داخلی 308

   درجه تحصیلی : Msc.plant protection

     نمابر: 4276493-833

  

    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -
                   بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
   پست الکترونیکی :

 

 m.marami@kums.ac.ir

 

 

خانم مرامی   

 

 Vitae(CV) 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۴:۵۳