دکتر شهلا میرزایی
 
   عضو هیات علمی گروه فارماسیوتیکس
    رشته تحصیلیفارماسیوتیکس
 
    تلفن : 4266780 و 4276489 -0833   داخلی : 266
 
    نمابر: 4276493-0833
 
    آدرس پستی :کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :
 
 
 
smirzaeei@kums.ac.ir 

Dr.Mirzaei