ورودی 88

لیست اسامی دانشجویان ورودی 88
 
 
ردیف
نام ونام خانوادگی
1
زارع – ابوالفضل
2
فرجی – آرام
3
دوستی – الهام
4
درودیان مطلق
5
پریسا - روحانی اصفهانی
6
جواد - رضایی بیستونی
7
یوسفی – حسام
8
قربانی – حمید
9
الماسی – خدیجه
10
نجفی – خدیجه
11
میرزایی – داریوش
12
منصوری – زینب
13
فخری – سجاد
14
ولدبیگی – سندس
15
کریمی – سهامه
16
غیبی – شایسته
17
جواهری – شلیر
18
صادقی – طیبه
19
مرادی – عارف
20
اسماعیل مانند – عطیه
21
زارعی – علی
22
نیازی – فاطمه
23
صفری – فرهاد
 
ردیف
نام ونام خانوادگی
24
محسن -مرادی خواه
25
تخت شاهی – مریم
26
حسین پور – مریم
27
قادری – مریم
28
کلانتری – مسعود
29
علی زاده – مسلم
30
احمدی – مهدی
31
راه پیما – مهدی
32
شوندی – مهرداد
33
دهقانی – میلاد
34
مینا - تقی پوربروجنی
35
بهزاد – مینو
36
ندا - شیخ الاسلامی
37
شبرندی – نسیبه
38
رحمانی – مهدی
39
احمدی – سجاد