87

لیست اسامی دانشجویان ورودی 87

ردیف
نام ونام خانوادگی
1
صارمی – غزال
2
اله یاری – الناز
3
امیر افشاری – محیا
4
برازش – پوریا
5
بهرامی – طیبه
6
جلوداریان – زهره
7
حسن پور – سارا
8
حسین زاده – زینب
9
خاموشی صحنه
10
رضایی – ژاله
11
رضایی –ماریه
12
رودابه – سحر
13
زندی – محمد امین
14
سوزنی – سیامند
15
شربتی – صبا
16
محمد حسین-        شفیعی
17
شهبازی – بهزاد
18
صیفوری – مهرداد
19
عزیزی مریم
20
فولادی حدیث
21
پژوهان مصطفی
22
قیصری سید حکیم
23
محبی زینب
ردیف
نام ونام خانوادگی
24
مسعود – سحر
25
معینی آریا – مریم
26
منوچهر آبادی – میلاد
27
مهرابی – مهران
28
موسوی – عاطفه
29
نظری – زهره
30
نوروزی – امین
31
رشیدی – مریم
32
پیروزفر - فردین
33
ایازی – مهرداد
34
مرادی – علیرضا
35
ویسی – علی
36
قاسمی – سحر
37
غفورزاده – مهدی
38
علیمرادی – ناهید