86

لیست اسامی دانشجویان ورودی 86 

 
 
ردیف
نام ونام خانوادگی
1
اندیشه – هادی
2
مظفری – کورش
3
حیدریان- ندا
4
بشیری – فرشید
5
پیری – فرشید
6
عبداملکی – رضا
7
همتی – وحید
8
اکبری- نیکو
9
تجنی- بابک
10
جلالی زاده – اقدس
11
جمشیدی عزیز آبادی- مریم
12
خانمحمدی – اکرم
13
خورند – آمانج
14
رضوانی کاشانی – منیره
15
روحانی – حمید
16
سلطانی – رضا
17
ساطانی دربندی- سمیرا
18
سلیمی – امیر
19
شاکری- آمینه
20
شیراوند – علی
21
عبدی – نصیبه
22
علی پور – مریم
23
فتاحی – نوید

 

ردیف
نام ونام خانوادگی
24
فرهادی سپیده
25
قائمی زهره
26
قیاسی منصوره
27
کرمی بهنام
28
کریمی طاهره
29
گرمسیری مهوار مهدی
30
گودرزی- آتنا
31
محمدی نژاد- الهام
32
ملک حسینی محسن
33
مهدیان زهرا
34
مهدیان مریم
35
ناصری سجاد
36
نمدی الهام
37
نیازی زهرا
38
نیک اندیش نیوشا
39
همتی مریم
40
فیض الهی فرید
41
فتحیان کلاه کج- مصطفی
42
خالقی مریم
43
بازرگان سحر
44
فرشچیان مهرداد
45
صارمی غزال
46
مرادی علیرضا