فعالیت های پژوهشی فارماکوگنوزی:

  • بررسی ترکیبات شیمیایی گیاهان دارویی وسایر مواد طبیعی
  • بررسی آزمایشگاهی اثرات دارویی ودرمانی گیاهان دارویی وسایر مواد طبیعی   
  • بررسی بالینی اثرات دارویی ودرمانی گیاهان دارویی وسایر مواد طبیعی
  • تهیه مواد اولیه طبیعی به منظور انجام برخی تحقیقات دیگر
  • تهیه مواد اولیه دارویی طبیعی جهت تولید دارو
  • ارائه فرمولاسیونهای دارویی با مواد موثره طبیعی
  • تأثیر عوامل محیطی وکشت برروی محتوای شیمیایی ومواد موثره گیاهان دارویی

 

فعالیت های پژوهشی زیست فناوری:


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ تیر ۱۳۹۴ ۱۲:۴۰