آزمایشگاه ها:

 آموزشی فارماکوگنوزی

 پژوهشی فارماکوگنوزی

 هرباریوم

 سنجش زیستی ترکیبات طبیعی

 دانشجویان تخصصیبیوتکنولوژی دارویی

 کشت سلولی


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۵۱