آزمایشگاه های گروه شیمی دارویی

 

آزمایشگاه شیمی مرکزی (دکتر عباس شفیعی) 

 

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دارویی 1

 

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دارویی 2

 

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دارویی 3

 

آزمایشگاه الکتروشیمی

 

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

 

آزمایشگاه مدلینگ