معرفی گروه


توصیف علم شیمی دارویی:

علم شیمی دارویی با طراحی و سنتز مولکول های بیولوژیکی فعال مرتبط است. این علم  یک علم بین رشته ای و مرتبط با سایر رشته ها مانند زیست شناسی ملوکولی ،بیوشیمی و  سم شناسی و ... است هدف از این علم کشف داروهای جدید و یا بهینه سازی ساختار داروهای شناخته شده موجود می باشد که در خودکفایی و تولید داروهایی ملی حائز اهمیت است.


معرفی گروه شیمی دارویی:

هدف متمرکز گروه این است که ویژگی های ساختاری مورد نیاز برای طراحی مولکولهای مؤثرتر که می توانند فعالیتهای بیولوژیکی هدفمند را نشان دهند، آشکار سازد.

همچنین در گروه شیمی دارویی مطالعات در مورد ترکیبات مدل برای تعیین سرنوشت متابولیک آنها نیز دارای اهمیت اساسی است.

علاوه بر این، مطالعات در مورد توسعه و اعتبار روشهای طیف سنجی و کروماتوگرافی ، برای تجزیه و تحلیل کیفی و کمی از مواد دارویی در اشکال دوز دارویی نیز در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.