سارا احمدی


  مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد روانشناسی

 


  
آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن :  34276489-083       داخلی : 343
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083