زهرا السادات مهدیون


  مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری روانشناسی

 

   آدرس پست الکترونیکی:

zahrasadatmahdiun@yahoo.com

   آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی

 

    تلفن : 34276489-083 و  34266780-083        داخلی   343

 

    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145 

 
     نمابر : 
34276493-083