آشنایی با فعالیت های واحد مشاوره

 

آشنایی با فعالیت های واحد مشاوره

مشاوره و درمان:

ارائه خدمات مشاوره ای و روان درمانی به دانشجویان

 

روانسنجی:

انجام آزمونهای روانشناختی

تشکیل هسته پیشرفت تحصیلی:

-بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان

1- مشروط

2- دو نمره افت معدل

3-معدل 13-12

 

مددکاری:

-پیگیری وضعیت دانشجویان آسیب دیده و آسیب پذیر

- پیگیری دانشجویان نیازمند بستری و درمان دارویی

-مساعدت مالی به دانشجویان نیازمند در صورت امکان

 

آموزش:

-        بروشورهای آموزشی

-        فصلنامه بهروان

-        ارائه کتابهای خودیاری در زمینه سلامت روان

-        انجام نیاز سنجی، هماهنگی و برگزاری نشست ها و کارگاههای دانشجویی در دانشکده

 

پایش سلامت روان دانشجویان جدیدالورود

 

تشکیل گروه همتایاران مشاور(همتایاران سلامت روان) در دانشکده