اعضای کمیته

 

اعضای کمیته اخلاق حرفه ای دانشکده داروسازی

 دکتر محمدحسین فرزایی (مسئول کمیته)
 دکتر لیلا بهبود
 دکتر احمد محمدی فرانی
 دکتر فرود شهبازی
 دکتر لیدا شجاعی
دکتر علیرضا علی آبادی