کارشناس دفتر توسعه آموزش

 

 کارشناس دفتر توسعه آموزش

مریم بهزاد طهمورثی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

آدرس پست الکترونیک :edodarosazy7k@gmail.com

 

 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و  34266780-083        داخلی 217
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083