اعضای کمیته ی آموزش مجازی


اعضای کمیته ی آموزش مجازی

مسؤل کمیته : دکتر امید تولایی

اعضای کمیته :

·         دکتر غلامرضا بهرامی

·         دکتر یداله بهرامی

·         دکتر الهام ارکان

·         دکتر هادی ادیبی

·         دکتر آرام رضایی

·         دکتر علیرضا لطف آبادی