اعضای کمیته ی آموزش مجازی

اعضای کمیته ی آموزش مجازی

مسؤل کمیته : دکتر مهسا راسخیان

اعضای کمیته :

·         دکتر امید تولایی

·         دکتر غلامرضا بهرامی

·         دکتر یداله بهرامی

·         دکتر الهام ارکان

·         دکتر هادی ادیبی

·         دکتر آرام رضایی

·         دکتر علیرضا لطف آبادی