اعضای کمیته دانشجویی

اعضای کمیته ی دانشجویی

مسئول کمیته : دکتر احمد محمدی فرانی

اعضای کمیته :

·         آقای امین ایران پناه  

·         آقای امین کرمی    

·         آقای محسن صادقی

·         خانم لیلا کوشکی

·         آقای مهدی آزادی

·         خانم حدیث دولتیاری

·         آقای اشکان برفر

·         خانم فرشته عبدی

·         آقای محمد پژوهی 

           ·         آقای محمد احمد