اعضای کمیته استعداد درخشان

اعضای کمیته ی استعداد درخشان

 مسؤل کمیته : دکتر سجاد فخری

اعضاء محترم:

·         دکتر مسعود مدرسی

·         دکتر علیرضا علی آبادی

·         دکتر یداله بهرامی

·         دکتر لیدا شجاعی