اعضای کمیته ی برنامه ریزی آموزشی

اعضای کمیته ی برنامه ریزی

مسؤل کمیته : دکتر لیلا بهبود

اعضا کمیته :

·         دکتر احمد محمدی فرانی

·         دکتر بهرنگ شیری

·         دکتر امید تولایی

·         دکتر امیر کیانی

·         دکتر شهلا میرزایی

·         دکتر مهدی مجرب

·         دکتر مهسا راسخیان