کمیته شهید مطهری


 اعضای کمیته ی جشنواره شهید مطهری

مسؤل کمیته : دکترسهیلا  محمدی


اعضای کمیته :

 ·         دکتر مسعود مدرسی

·         دکتر شهلا میرزایی

·         دکتر امیر کیانی

·         دکتر رضا تحویلیان

·         دکتر هادی ادیبی

.       دکتر لیدا شجاعی

.       دکتر محمدحسین فرزایی