کمیته شهید مطهری

 اعضای کمیته ی جشنواره شهید مطهری

مسؤل کمیته : دکتر رضا تحویلیان


اعضای کمیته :

 ·         دکتر مسعود مدرسی

·         دکتر شهلا میرزایی

·         دکتر امیر کیانی

·         دکتر هادی صمدیان

·         دکتر سهیلا محمدی

·         دکتر هادی ادیبی