اعضای کمیته ی آموزش اساتید

اعضای کمیته ی آموزش اساتید

مسؤل کمیته : دکتر لیدا شجاعی

اعضاء محترم :

·         دکتر مهدی مجرب

·         دکتر احمد محمدی فرانی

·         دکتر الهام ارکان

·         دکتر شهلا میرزایی

·         دکتر یلدا شکوهی نیا

·         دکتر سمیرا جعفری

      .       دکتر شیرویی