اعضای کمیته ی آموزش اساتید

اعضای کمیته ی آموزش اساتید

مسؤل کمیته : دکتر سمیرا شیرویی

اعضاء محترم :

·         دکتر مهدی مجرب

·         دکتر الهام ارکان

·         دکتر شهلا میرزایی

·         دکتر ژیلا ایزدی

·         دکتر سمیرا جعفری