اسامی دانشجویان استعداد درخشان

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

سال ورودی

رشته تحصیلی

معیار برگزیده شده

1

محمدرسول خزایی

9210529011

ورودی92

داروسازی روزانه

5/2%پذیرفته شدگان برتر کشوری در آزمون جامع علوم پایه داروسازی

2

حدیث نیک پور

9310291039

ورودی 93

داروسازی روزانه

1% برتر ورودی

3

مینا رجبیان

9310291013

ورودی93

داروسازی روزانه

5/2%پذیرفته شدگان برتر کشوری در آزمون جامع علوم پایه داروسازی

4

سارا کدیوریان

9415029034

ورودی 94

داروسازی روزانه

1% برتر ورودی

5

رسول خسروی

9515029013

ورودی 95

داروسازی روزانه

1% برتر ورودی

6

زانیار مرادی

97105029020

ورودی97

داروسازی روزانه

1% برتر ورودی

7

مهلا منصوریان

9309011282

ورودی93

داروسازی پردیس

5/2%پذیرفته شدگان برتر کشوری در آزمون جامع علوم پایه داروسازی

8

سارا نظری

9429084027

ورودی94

داروسازی پردیس

1% برتر ورودی

9

ده رون ولی محمد

97198406

ورودی 97

داروسازی بین الملل

1% برتر ورودی

10

زینب احمدی فرد

9511136001

ورودی 95

نانوفناوری پزشکی

1% برتر ورودی

11

الهه عادلی سکوت

9615136003

ورودی 96

نانوفناوری پزشکی

1% برتر ورودی