منتور استعدادهای درخشان

 

 خانم مژگان مصطفایی مهر
منتور دانشجویان استعداد درخشان

   

 تلفن : 4266780 و 4276489 -0833   داخلی250


 نمابر:
 4276493-0833

 آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی


کد پستی : 6714415153

صندوق پستی
: 1673-67145