دکترمحمدحسین فرزایی
  
    عضو هیأت علمی گروه داروشناسی و سم شناسی
 
    مرتبه علمی : دانشیار
 
    رشته تحصیلیسم شناسی
 
    درجه تحصیلی : Ph.D  
 
    تلفن: 4276480-0833     داخلی227
 
    نمابر: 4276493-0833
  
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -
                   بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :
 
فرزایی  

 

 

 
 

تاریخ بروزرسانی : ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۰۷