فارماکوگنوزی2

مدرس: دکتر مهدی مجرب، دکتر یلدا شکوهی نیا

زمان کلاسها: شنبه ها (12-10) و یکشنبه ها (10-8)

ردیف

عنوان مبحث

نام مدرس

تاریخ

1

کلیات لیپیدها

دکتر مجرب

93/11/18

2

اسیدهای چرب سیر شده و منابع آنها

دکتر مجرب

93/11/19

3

اسیدهای چرب سیر نشده و منابع آنها

دکتر مجرب

93/11/25

4

موم ها و پروستا گلاندین ها

دکتر مجرب

93/11/26

5

گیاهان دارویی دارای پروتئین

دکتر مجرب

93/12/2

6

کلیات روغنهای فرار

دکتر مجرب

93/12/3

7

ادامه ی کلیات روغنهای فرار

دکتر مجرب

93/12/9

8

گیاهان دارویی اسانس دار متعلق به

خانواده های Lamiaceaeو Apiaceae

دکتر مجرب

93/12/9

9

گیاهان دارویی اسانس دار متعلق به خانواده های

 Rutaceae،MyrtaceaeوLauraceae

دکتر مجرب

93/12/16

10

گیاهان دارویی اسانس دار متعلق به خانواده های

 Araceae،MyristicaceaeوAsteraceae

دکتر مجرب

93/12/17

11

رزینها، اولئو رزینها و اولئو گم رزینها

دکتر مجرب

93/12/23

12

بالسامها و منابع طبیعی

دکتر مجرب

93/12/24

13

کلیات آلکالوییدها

دکتر مجرب

94/1/15

14

ادامه ی کلیات آلکالوییدها

دکتر مجرب

94/1/15

15

آلکالوییدهای مشتق شده از اورنی تین

دکتر مجرب

94/1/15

16

آلکالوییدهای مشتق شده از لیزین، فنیل آلانین،

 تیروزین ودی هیدروکسی فنیل آلانین

دکتر مجرب

94/1/15

17

ادامه ی آلکالوییدهای مشتق شده از فنیل آلانین،

 تیروزین ودی هیدروکسی فنیل آلانین

دکتر مجرب

94/1/29

18

آلکالوییدهای مشتق شده از تریپتوفان

دکتر مجرب

94/1/30

19

سایر آلکالوییدها

دکتر مجرب

94/2/5

20

کلیات ترپنوییدها

دکتر شکوهی نیا

94/2/6

21

مونوترپنوییدها

دکتر شکوهی نیا

94/2/12

(تعطیل رسمی)

22

دی ترپنوییدها

دکتر شکوهی نیا

94/2/13

23

تری ترپنوییدها

دکتر شکوهی نیا

94/2/19

24

تترا ترپنوییدها

دکتر شکوهی نیا

94/2/20

25

استروییدها

دکتر شکوهی نیا

94/2/26

(تعطیل رسمی)

26

استروییدها

دکتر شکوهی نیا

94/2/27

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۵۳