دکتریداله بهرامی
       عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی و زیست فناوری دارویی

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : زیست فناوری پزشکی
درجه تحصیلی : Ph.D

آدرس پست الکترونیک :

yadollah.bahrami@kums.ac.ir
    دکتر یداله بهرامی      
DR-Yadollah-Bahrami-CV 9.97

 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و  34266780-083        داخلی : 294 
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083