دکتر یداله بهرامی

 
دکتریداله بهرامی
       عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی و زیست فناوری دارویی

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : زیست فناوری پزشکی
درجه تحصیلی : Ph.D

    دکتر یداله بهرامی                   

 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و  34266780-083        داخلی : 300
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083


آدرس پست الکترونیک
:

yadollah.bahrami@kums.ac.ir


طرح درس نیمسال اول سال تحصیلی 99-98