کارشناسان گروه


کارشناسان گروه داروشناسی، سم شناسی و خدمات دارویی

احسان محمدی
 رشته تحصیلی : ارشد بیوشیمی بالینی
 کیومرث قنبری      رشته تحصیلی : ارشد سم شناسی